Provozní řád střelnice

A. Bezpečnostní opatření

Každá osoba, která vede na střelnici samostatně střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci, musí být držitelem zbrojního průkazu. Vlastník nebo držitel zbraně s platným zbrojním průkazem může v prostoru střelnice (v souladu s ustanoveními zákona a určením střelnice) svěřit zbraň i jiné osobě, která není držitelem zbrojního průkazu uvedených skupin, jen je-li zajištěn stálý dohled instruktora.

Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit s výpisem z tohoto Provozního řádu, obsahujícím hlavní zásady bezpečného používání zbraní na střelnici. Seznámení potvrdí podpisem u správce střelnice před zahájením střelby.

V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce střelnice. Není možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Diváci a ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se zdržovat ve vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je zakázán volný pohyb dětí a volné pobíhání zvířat v prostoru střelnice v době, kdy je vedena střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici možný jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Při přepravě zbraně na střelnici i ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo palebná stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití (nenabita). Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. Během střelby nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí s vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby.

Každý, kdo v prostoru střelnice drží střelnou zbraň, nebo z ní vede ostrou střelbu, je povinen zejména

 • dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, zejména se před každou manipulací se zbraní přesvědčit, že není nabita,
 • ke střelbě používat pouze originální náboje tovární výroby, odpovídající nábojové komoře příslušné zbraně; použití vlastních podomácku vyrobených (amatérsky přebíjených) nábojů ke střelbě je povoleno jen se souhlasem správce střelnice (střelec odpovídá za případné újmy na zdraví a majetkové škody vzniklé v souvislosti s použitím přebíjeného střeliva),
 • zabezpečit důsledně zbraně podléhající registraci, jejich hlavní části a střelivo přinesené na střelnici proti zneužití, ztrátě a odcizení,
 • mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu,
 • znát řídícího střelby (pokud je pro střelbu ustanoven) a řídit se bezvýhradně jeho pokyny,
 • používat při střelbě vhodný oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu,
 • používat při střelbě účinné atestované chrániče sluchu, popř. ochranné brýle,
 • mít při střelbě vypnutý mobilní telefon,
 • mít u sebe na palebném stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé položky,
 • ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob,
 • okamžitě ukončit střelbu, pokud je řídícím střelby vydán povel k zastavení střelby, nebo:
 • dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,
 • se v ohroženém prostoru střelnice objeví osoby nebo zvířata,
 • dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice nebo jejím okolí,
 • dojde k poškození vybavení střelnice v souvislosti se střelbou,
 • po ukončení střelby provést ihned vybití zbraně a její kontrolu,
 • provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazeném prostoru podle pokynů správce střelnice.

Střelbu na střelnici lze vést pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby (podle bodu B tohoto výpisu). Střelba na střelnici stejně jako přítomnost v prostoru střelnice jsou zakázány osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy nemocí nebo použitím léků, alkoholu nebo návykové látky.

Zbraň může být nabíjena ostrými náboji, popř. střelami jen na palebném stanovišti, přičemž ústí hlavně (podélná osa zbraně) musí při nabíjení a po nabití zbraně stále směřovat do stanoveného směru střelby tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k výstřelu a letu střely mimo záchytné prvky střelnice.

Je zakázáno vést střelbu:

 • ze zbraní podléhajících registraci, které nejsou opatřeny platnou zkušební značkou v souladu s vyhl. č.335/2004 Sb., ze zbraní neregistrovaných, a zbraní v nevyhovujícím technickém stavu;
 • bez použití účinných atestovaných chráničů sluchu a příp. i ochranných brýlí,
 • v zakázaných směrech v rozporu s obecnými pravidly střelby příslušné disciplíny,
 • jinými zbraněmi, střelivem, nebo způsoby, které nejsou dovolené,
 • ze zbraní zakázaných podle zákona č. 119/2002 Sb.,
 • střelivem se střelou s ocelovým jádrem, nebo se střelou, jejíž provedení není v souladu s vyhl. č. 370/2002 Sb.,
 • na živou zvěř, i když se nachází ve výstřelném prostoru,
 • na jiné předměty než standardní terče nebo terčové situace, od nichž by mohlo dojít k odrazu střely do nežádoucích směrů,
 • za snížené viditelnosti (tma, mlha, kouř, smog);
 • z jiného místa, než z vyznačené palebné čáry nebo sektoru,
 • bez přítomnosti správce střelnice na střelnici,
 • v ostatních případech, kdy nejsou objektivně nebo podle názoru správce střelnice, popř. samotného střelce, splněny záruky bezpečné střelby.

Dále je zakázáno:

 • před střelbou nebo během střelby podávat střelcům na střelnici alkoholické nápoje,
 • vstupovat do zakázaných prostorů,
 • pohybovat se při střelbě v prostoru palebných stanovišť všem osobám s výjimkou střelců, řídícího střelby a instruktora,
 • manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji mimo vymezená palebná stanoviště,
 • dotýkat se jakýmkoliv způsobem zbraní (i nenabitých) odložených na palebné čáře, jsou-li ve výstřelném prostoru nebo v prostoru terčů osoby,
 • dotýkat se zbraní bez souhlasu jejich vlastníka,
 • jíst, pít a kouřit, nebo se bavit, telefonovat při vedení střelby,
 • otáčet se na palebném stanovišti s nabitou zbraní, i když je zajištěna, mířit mimo prostor terčů,
 • mířit se zbraní do zakázaných prostorů,
 • provádět na střelnici jakékoliv zemní nebo ženijní práce, poškozovat zařízení střelnice, přinášet na střelnici a používat zábavnou pyrotechniku a jakékoliv výbušniny.

B. Dovolené zbraně, střelivo a způsoby střelby

Na jednotlivých sektorech A, B a C střelnice je dovoleno vést střelbu pouze těmito zbraněmi:

 1. na sektoru A:
 • krátkými kulovými zbraněmi (pistolemi a revolvery) a replikami karabin, určenými pro střelivo krátkých kulových zbraní / náboji s jednotnou střelou dovoleného výrobního provedení bez omezení ráže, s balistickým výkonem do 2000 J,
 • brokovnicemi do ráže 12 x 76 / náboji s hromadnou střelou (s broky max. průměru 2,5 mm) na pevný papírový terč – jen v rámci přípravy na zkoušku a při zkoušce odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu, popř. náboji s pryžovou střelou,

Na sektoru A je dovolena pouze mířená střelba vstoje na vzdálenost 10 – 25 m, přičemž střelec nesmí opustit palebné stanoviště pod přístřeškem.

 1. na sektoru B:
 • malorážkami, dlouhými kulovými zbraněmi (puškami) a samopaly bez omezení ráže, jednotlivými ranami náboji s balistickým výkonem do 4000 J. Z uvedených zbraní je střelba na sektoru B dovolena vleže pouze na pevné palebné čáře na vzdálenost 50 – 300 m, přičemž střelec nesmí opustit palebné stanoviště pod přístřeškem;
 • krátkými kulovými zbraněmi (pistolemi a revolvery) bez omezení ráže. Z uvedených zbraní je střelba na sektoru B dovolena vstoje, vsedě, v kleče na pohyblivé palebné čáře pouze na vzdálenost 20 – 100 m od paty zemního valu 300 m, přičemž je možné použít mj. i sklopné kovové terče umístěné u paty zemního valu.
 • dlouhými kulovými zbraněmi s balistickým výkonem do 4000 J vstoje, v kleče, vsedě nebo vleže z pohyblivé palebné čáry 200 – 280 m (tj. střelba ze vzdálenosti 20 – 100 m od paty zemního valu 300 m) pouze na papírové terče umístěné u paty zemního valu,
 • brokovnicemi do ráže 12 x 76 / náboji s jednotnou střelou, z pohyblivé palebné čáry, vstoje nebo v kleče, na pevný papírový terč umístěný u paty zemního valu 300 m (jen při nastřelování).
 1. na sektoru C:
 • krátkými kulovými zbraněmi (pistolemi a revolvery), náboji s jednotnou střelou dovoleného výrobního provedení bez omezení ráže, s balistickým výkonem do 2000 J,
 • malorážkami a dlouhými kulovými zbraněmi (puškami) bez omezení ráže, náboji s balistickým výkonem do 2000 J.
 • automatickými puškami do 2000 J pouze jednotlivými ranami,
 • neletálními (nesmrtícími) zbraněmi a zbraněmi s neletálním střelivem bez omezení ráže a balistického výkonu.

Na sektoru C je dovolena mířená i praktická střelba vstoje, v kleče, vsedě i vleže.

Na určitý terč může vést střelbu pouze jeden střelec, přičemž záměrná musí být v sektorech A a B rovnoběžná s podélnou osou příslušného sektoru střelnice (tj. kolmo k záchytným zemním valům). Střelba z palných zbraní je možná jen s náboji standardního nebo sníženého balistického výkonu a dovoleného výrobního provedení.

Umístění terčů a jemu odpovídající zamíření zbraně na sektoru B musí být s ohledem na aktuální polohu palebného stanoviště a způsob střelby vždy voleno tak, aby nemohlo dojít k přestřelení čelního záchytného valu nebo zásahu terénu před terčem či za terčem ve vzdálenosti 50 m a větší od čelního záchytného zemního valu (nebezpečí přeletu valu odraženou střelou).

v Olomouci 10.2.2011 ing.Robert Šarman